Tải Về

Đình Cường Viettelnet - Cập nhật lúc: 14:04 - 09/04/2024   - 42 lượt xem

Phần mềm dành cho chữ ký số Viettel-ca

Báo Giá Thiết Bị Định Vị Vtracking Viettel_4G

Báo giá Camera Nghị Định 10 giám sát hành trình

Báo giá gia hạn Vtracking giám sát hành trình Viettel

Giấy hợp chuẩn hợp quy giám sát hành trình Viettel

BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VÀ GIA HẠN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, TỔ CHỨC

BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VÀ GIA HẠN DÀNH CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC

BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL CHO DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, TỔ CHỨC

BÁO GIÁ DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG VIETTEL CHO DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, TỔ CHỨC

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TRẢ SAU VIETTEL CHO DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, TỔ CHỨC

Phần mềm MDVR Player xem lại video file .Grec Camera NĐ 10  = >> TẢI VỀ

  Phần mềm CMSV6 quản lý giám sát hành trình Camera NĐ 10 = >>     TẢI VỀ

       Phần mềm Smart motor 3.0 phiên bản cũ     = >>     TẢI VỀ

       Phần mềm TWiewer cài đặt chỉnh sửa Camera NĐ10= >>     TẢI VỀ

       Tải xuống APK CMSV6 cho Android= >>     TẢI VỀ

Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc các tệp tải xuống từ trang web Viettelnet.vn

HDSD phần mềm HashTools để kiểm tra nguồn gốc các tệp tải xuống từ trang web Viettelnet.vn

Mã SHA256: 5DB018704B5FED6DE6F738E5F87DC59A7C517F9F23F3B3BDD3C74E22F5577845

Văn bản pháp quy về chứng thực số

Chứng thư số Viettel-CA SHA-256 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mã SHA256 của file: A1EE5CB48BB20D2DBF4269B49B6C886F265354A788A9F70B833AC766318EA1D7
Điều khoản sử dụng dịch vụ Chứng thực Chữ ký số Viettel-CA
4B671501460B1C82CCCE2EB0C301C0138B32759BB3BA4A516ECB5666BECF2F7A
Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 05/10/2020
Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 05/10/2020. Mã SHA256 của file: 10D61C396319CC3E04E153D2656511767613F6B72944C822C3F4B66593036F45
Chứng thư số Viettel-CA SHA256 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mã SHA256 của file: 2F591A87DB7C8B979F5D9D206515ED4770174D7744F3BE8E8924BFC6F74CB45D
Quy che chung thuc (CPS) cua dich vu Viettel-CA. Ma SHA256 cua file: AB1786268D105556B09AF54B1F295BDEA307D741C90E9CAC375204C7FD4E1547
Chung thu so Viettel-CA Remote Signing do Bo Thong tin va Truyen thong cap. Ma SHA256 cua file: 07C28232B38DD67F5FFB55F2872A324F843384C0C0C8905842C7621E96D81044
Chứng thư số Viettel-CA SHA1 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới ngày 13/05/2019, thời hạn 13/05/2024. Mã SHA256 của file: F97884FE6AE3604F16025532493CE646FA9607495B6754A7C22641AEA571A435
Chứng thư số Viettel-CA SHA1 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/10/2015, thời hạn 02/10/2020. Mã SHA256 của file: A8CE0758B0177FA74F50E0DDFAFB9541B43E42C4E2811DC9026AA06B62F2A844
Quy che chung thuc (CPS) cua dich vu Mobile-CA. SHA256: B5FBADBF905BD232C4706664EABCD7402E44B3729B0D6483855964A19F17E7A3
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng SIM PKI – Mobile-CA của Viettel có hiệu lực từ ngày 19/11/2021. Hash SHA256: 0300E44385F46F069166A5C77E84BF6FAC03DD2D1F55949244A2D7843D161EFE
Biểu mẫu cung cấp dịch vụ Mobile-CA. Mã SHA256: 42B60BFD0227299A96254C8E6F4815C70963022D06F944E643454256BF55A990
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức USB Token, có hiệu lực từ ngày 16/03/2022 đến ngày 28/09/2030. Hash SHA256: D7F1C70086AFF0040B87284CD25D7DDF1C54FAC74952DF398DDA2DAFE563F50D
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức USB Token, có hiệu lực từ ngày 16/03/2022 đến ngày 28/09/2030. Hash SHA256: D7F1C70086AFF0040B87284CD25D7DDF1C54FAC74952DF398DDA2DAFE563F50D
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng SIM PKI – Mobile-CA của Viettel có hiệu lực từ ngày 19/11/2021. Hash SHA256: 0300E44385F46F069166A5C77E84BF6FAC03DD2D1F55949244A2D7843D161EFE
Dieu khoan su dung dich vu Chung thuc Chu ky so Viettel-CA, hieu luc tu ngay 08/03/2023
B4F558294C6398C6821C81D095B34CF354FF29D93E721A90DB7A455017F96659
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức Ký số từ xa – MySign
Giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức Ký số từ xa – MySign, có hiệu lực từ ngày 20/07/2022 đến ngày 19/07/2032. Hash SHA256: B63A8F93A28744107EFA99FBF67112C6CFB72753C765D3A6EAE2CE3AF7F56F81
Biểu mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp và sử dụng dịch vụ Viettel-CA. SHA256: E8A21C0864CA4C0E4076FD23FF948CAB5ACB6953E54B0ECBC76BC07620902257
Biểu mẫu Đơn yêu cầu cung cấp Chứng thư số Viettel-CA. SHA256: DCA8569DD66655335850B11C6378C69F0D1909818D41B995A533184BB59D56F4
Quy che chung thuc (CPS) cua dich vu Remote Signing – Mysign. SHA256: 87D4C8E29BBC8CD399F073259D1321EEC974C6067CC62B820CC891BB30C2A7BE
Dieu khoan su dung dich vu Chung thuc Chu ky so Viettel-CA, hieu luc tu ngay 01/03/2021
Ma SHA256: 8CFB2F9B814920880078F2243FAA33E41D9E944FD168CD3C151B75C56A0E0F8A

Hướng dẫn dịch vụ Viettel-CA

HD ký hồ sơ hệ thống Công bố SP của cục ATTP
Mã SHA256 của file: EA1A28375708E514F0463BD7348573120E52700D8DE9FE9C1141EDAEC922DE4D
HD ký hồ sơ trên trang http://congbomypham.cqldvn.gov.vn. Mã SHA256 của file: 7C1CCC5CAEF1E1E70512D203FEAEA6F066AC56551CCD360AD8C0988A93EC0E74
Video hướng dẫn thao tác reset mật khẩu USB Token
Mã SHA256 của file: 73751E4A022778960FC5EA2316AE354BDCDBB22E743EE59F90A2017728CABD2F
Hướng dẫn reset mật khẩu USB Token
Mã SHA256 của file: 56950DBEA76A978055F3BBC51AEC81F970C0B21992CC75F555EF283B6E671C2B
Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
Mã SHA256 của file: 261E25105B03C11164C94A847CF03475F26081953F0870827AA764FF1678E69A
Sổ tay sử dụng chứng thư số Viettel-CA
Mã SHA256 của file: FE36F7FBD15BD2D642D1E25F6B38D65E2799FB0361F90C6BFD00CB6D165FE55B
Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số kê khai Hải quan điện tử
Mã SHA256 của file: 976C092786CA53967E309FB7D0283E6C19E617AEAF8F8B27F81838E92BF7E029
Mẫu tờ khai kê khai thuế qua mạng Internet của Tổng cục thuế
Mã SHA256 của file: 66711C7B99D0BE3D8F51511A079193FFEBC4843F8DB17638279876122314B1FB
Hướng dẫn sử dụng SIM_CA dành cho khách hàng. Mã SHA256 của file: 188DFFFD882CE5E153E095A5BD19D1486C54CC67AFFC8C8A7329B9D47AB7A432
Công văn quy định về dịch vụ CA
Mã SHA256 của file: A4B977804A949CDDB9029FCD247D9114AB15226BCD9E666A9F7DEF999F8CB5F3
Hướng dẫn gia hạn, tạm ngưng và thu hồi CTS Mobile-CA
Công văn triển khai phần mềm cấp bù thời hạn Chứng thư số Viettel-CA
Mã SHA256 của file: 87827B9F963C349B0AAF79DC520532A4CE3B6AACEEE4CE765C5999CC874314E5
Tài liệu hướng dẫn ký số trên ứng dụng Foxit reader và Adobe reader. Mã SHA256 của file: 210258E961B30691B326696CA60F71C38EC5EC82900218600DD961BF153BD798
Hướng dẫn Các tình huống cấp bù CTS Viettel-CA. Mã SHA256 của file: AD15B64CA2AB3B004BBB433088D7CD58B0C9F115DEF666354291ABF011EB198B
Hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ Mobile-CA

Phần mềm

Bo cai dat ung dung mBCCS CME dau noi dich vu CA, vBHXH, HDDT cho HDH Android. Ma SHA256: 95DC9156F6B3336612206512F475C99C050008CA21876FE52EE83D5D8F100806
Bo cai dat ung dung mBCCS CME dau noi dich vu CA, vBHXH, HDDT cho HDH iOS
Phần mềm “Cấp chứng thư số từ xa” cho nhân viên Viettel. Mã SHA256 của file: DD2EC2740F69BAF29FC8B3480C48EC486C49D158A7141360D0737FBB9F693810
Phần mềm mở khóa USB token
Mã SHA256 của file: 083B12527D78143F62C87CBDDA4BB4167AF2C4D39DAB43DDD52BADF2C7EBB2A4
Phần mềm HELPDESK
Mã SHA256: C9A0C6D2A2AB426A08B1FBF89CEDBE436CC491A704B04B341DE31A8054E1A681
Mozila Firefox 47.0 (Bản chính)
Mã SHA256: E63904FD84C629BEDB07F453A257EA1CB5B56DCA6C8013C7D142981F667FA232
Mozila Firefox 46.0 (Bản phụ)
Mã SHA256: D8C2CA29DCA923843DD60A815AC94221307B4136D954A9C0AF529CD328C075FB
Phần mềm fix lỗi smartcard thiết bị Token V4, V5
Phần mềm fix lỗi Smartcard – khi bật Token Manager bị mờ các chức năng. Mã SHA256: DDE342549E9AE7289AB00A88C711743827F6B798769A10B4AE1195EB8259F9AF
Java 7U51
Java 7U51 bản 32 bít. Mã SHA256: D6000B676F9CFB791F5481674A71D28130F4AFE90CCC6D949D46ACFEE9E5A06C
Plugin TMS V5
Plugin sử dụng cho hệ thống quản lý token version 5. Mã SHA256: C080937C5E74B23DEF0118CD4307C8047734EF9DCFB5425D2B47DEA3B98223A2
Phan mem thay doi thong tin khach hang USB Token
Phan mem thay doi thong tin khach hang USB Token
Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro
Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro. Mã SHA256: 43B9E1D07CC861C24B10C2428D9F3B9B4D1F3C6CC5171F3E4EDB9FBC71334169
Phần mềm Viettel CA Signer Plugin 1.1.0.0
Phần mềm Viettel CA Signer Plugin 1.1.0.0. Mã SHA256: 152AB3F5BF0AC6212D41A609BC839532AF0B03217E3B76030E24A450A7C66C81
Java 7U80 dành cho win 64 bit
Java hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng hệ thống Nộp thuế điện tử – bản dành cho win 64 bít. Mã SHA256: B87698E6DA1FABDF885FA81C8EB8FE1FA2D00D863F3BFE2BC7575EAB087CFEE1
Java 7U80 dành cho win 32 bit
Java 7U80 dành cho win 32 bit. Mã SHA256: 7CAA5BF984C18EA3A194E701C21BC6A309F721331DAC1A02E046035ADDB50F6B
Bản Portable trình duyệt Firefox phiên bản 4.0
Mã SHA256: 00B7E85A62F3630DDFF02A5977BB262C59F11D0EAAD1BD5677776730092AC55F
Bản Portable trình duyệt Firefox phiên bản 4.0
Mã SHA256: 00B7E85A62F3630DDFF02A5977BB262C59F11D0EAAD1BD5677776730092AC55F
viettel-ca-tms_java.dll
file dll cài đặt để hỗ trợ reset MK USB Token Secure trên hệ thống TMS. Mã SHA256: C84D03315771C6CFD267EC4B9DAACF082EB005FE868B820400ABD3D6A0EB2ADE
Bộ cài đặt USB Token Secure V0
Đây là bộ cài đặt phần mềm của USB Token Secure V0. Mã SHA256: 430BE559446F1DCCB130E5A9BEB2C1693AF6E08F07E65B70D81BE4B026A97826
Bộ cài đặt ViettelCA Plugin Signer
Bộ cài đặt ViettelCA Plugin Signer MD5 check sum: DFF0D3FBA549D349995FDBAE6E83A485. Mã SHA256: FEB788B0051A698A2189BDBEA4CBA97F69A84F43F29F3E39550C2BBD91F84501
Phần mềm fix lỗi CCID với win XP với USB Token V4
Phần mềm fix lỗi máy tính win XP bị nhiễm virus không nhận CCID. Mã SHA256: DF888A2177A80719B6353F381891951A2E1ADE06BA926C1A6C84D32C6DE3E30A
LDAP Admin Tool
Client cho phép người dùng thực hiện truy vấn tới LDAP. Ngoài ra quản trị viên có thể dùng để quản trị. Link LDAP Viettel: http://ldap.viettel-ca.vn/. Mã SHA256: D306F83E65FCC01ADD8CD4838EDB968814FC73616B3DF59806A38E8A69A13B20
LDAP Admin Tool
Client cho phép người dùng thực hiện truy vấn tới LDAP. Ngoài ra quản trị viên có thể dùng để quản trị. Link LDAP Viettel: http://ldap.viettel-ca.vn/. Mã SHA256: D306F83E65FCC01ADD8CD4838EDB968814FC73616B3DF59806A38E8A69A13B20
Phần mềm Driver USBToken v1
Bản vá lỗi Driver USBToken v1. Mã SHA256: 7B0A85A75DE982C804966CEB094A5871D96E7208A440AA7419B27631CB212D8F
Phần mềm Driver USBToken v2
Bản vá lỗi Driver USBToken v2. Mã SHA256: 5CB551336B9E444B273C2BC5021570FEB1ABB7580DCE7FF050B4AE5F253DC9E7
USB Token Hồng Tiễn V1
Phần mềm USB Token Hồng Tiễn. Mã SHA256: F596949E9985AD24AE84331CF46988DAF02F4315125E913BC573855607604646
USB Token V2
Phần mềm USB Token V2. Mã SHA256: DC6AF8A972FE0F8A2CC049DD87E2DC80BD017AD4301CBB277FD80D6B2EA54C97
Signofline
Phần mềm ký pdf. Mã SHA256: 50338A22175C1925757344561CA90E66D1F651F37A834FF1AC07A101ED9872AC
Signofline
Phần mềm ký pdf. Mã SHA256: 50338A22175C1925757344561CA90E66D1F651F37A834FF1AC07A101ED9872AC
Java 7 u79
Mã SHA256: D6000B676F9CFB791F5481674A71D28130F4AFE90CCC6D949D46ACFEE9E5A06C
Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>
Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>. Mã SHA256: 1BB85B54D6691AE62FE53A4CEA8580F968BAC4C8E070A7CA12481E99A966E726
Bộ cài Java 8
Mã SHA256: 9E5DDCBF9F6C967D38F0BFB6D602095874F29E6117929C7CF1206F561FAFDF30
USB Token V3
Bộ cài USB Token V3. Mã SHA256: 2BA110DE67EF7FDBEE6E4F50C5D5ABC94060D499495189D2081125CDB347E5F2
USB Token V3
Bộ cài USB Token V3. Mã SHA256: 2BA110DE67EF7FDBEE6E4F50C5D5ABC94060D499495189D2081125CDB347E5F2
USB Token V4
Bộ cài USB Token V4. Mã SHA256: BB5ECA9D3E702DA159310059C77D4B6E12AD70515F47B88DA9788C1378906B2F
USB Token V5
Bộ cài USB Token V5. Mã SHA256: 88E6BCA145DCE63C7F86E8597486DB36E6370C022C37CC3F00295F9CEE6EF89D
Plugin hỗ trợ đấu nối cho USB V6
Plugin hỗ trợ đấu nối cho USB V6. Mã SHA256: C080937C5E74B23DEF0118CD4307C8047734EF9DCFB5425D2B47DEA3B98223A2
Phần mềm xóa key rác trong USB Token
Phần mềm hỗ trợ xóa key rác trong USB Token. Mã SHA256: 1FE03BBDB4D178D272FD8C27583D3697C79DC006728BCF74D796B02EBA31FC54
Plugin ký số hỗ trợ USB Token phiên bản V2, V4, V5, V6
Plugin ký số hỗ trợ USB Token phiên bản V2, V4, V5, V6. Mã SHA256: 8201E91B235E926CDA9536BFDDA67C7720963DFDDF02F5228BFB90E7BA8FD2AD
Bộ cài đặt Java 8u121
cho Windows 64 Bit. Mã SHA256: AC6138235A4E5D5E45D2E2342A2A778CA775A0780B4AA33D690B7F6E58B63728
Bộ cài đặt ứng dụng mBCCS CME đấu nối dịch vụ CA, vBHXH, HDDT cho HĐH Android – Phiên bản cũ
Bộ cài đặt ứng dụng mBCCS CME đấu nối dịch vụ CA, vBHXH, HDDT cho HĐH Android – Phiên bản cũ. Mã SHA256:
Bộ cài đặt Token Manager V6 phiên bản nâng cấp màn hình Thông báo Hết hạn CTS
Bộ cài đặt Token Manager V6 phiên bản nâng cấp màn hình Thông báo Hết hạn CTS
Bộ cài đặt Token Manager V6 phiên bản nâng cấp màn hình Thông báo Hết hạn CTS
Bộ cài đặt Token Manager V6 phiên bản nâng cấp màn hình Thông báo Hết hạn CTS
Bộ phần mềm Token Manager V6 cho MacOS
Bộ phần mềm Token Manager V6 cho MacOS
Bộ phần mềm Token Manager V6 cho MacOS
Bộ phần mềm Token Manager V6 cho MacOS
Bo cai ung dung MySign phien ban Android
Bo cai ung dung MySign phien ban Android
Bộ cài đặt ứng dụng xác thực từ xa MySign phiên bản IOS
Bộ cài đặt ứng dụng xác thực từ xa MySign phiên bản IOS
Bo cai ung dung MySign phien ban iOS – IPA
Bo cai ung dung MySign phien ban iOS – IPA
Bo cai phan mem Token Manager V6 – Ban on dinh dang trien khai dai tra
Bo cai phan mem Token Manager V6 – Ban on dinh dang trien khai dai tra
Phan mem Mysign Desktop phuc vu thu nghiem dich vu ky Mysign 1.2.0
Ma SHA256: 91575C205578617AA95D32DC56137ADF3A3E452203342D0AAFCFF3D15521F8ED
Phan mem Token Manager V2 update 31/10/2023
Phan mem Token Manager V2 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
Phan mem Token Manager V4 update 31/10/2023
Phan mem Token Manager V4 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
Phan mem Token Manager V4 update 31/10/2023
Phan mem Token Manager V4 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
Phan mem Token Manager V5 update 31/10/2023
Phan mem Token Manager V5 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
Phan mem Token Manager V6 update 31/10/2023
Phan mem Token Manager V6 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong

Đình Cường Viettelnet

Ông Nguyễn Đình Cường (MSNV:199564) chủ trang web viettelnet.vn là chuyên viên CEO Viettel có kinh nghiệm SEO Website, bán hàng, hỗ trợ khách hàng hơn 10 năm (vào Viettel tư năm 2013) Cường Viettel chuyên viên giải pháp doanh nghiệp, cá nhân như GPS, Chữ ký số, Cloud,...liên hệ hỗ trợ giải đáp tư vấn số chính theo thông tin nhân dự Vietteltelecom 0979.288.617(Zalo)
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận