Quản Lý Chất lượng Dịch vụ

1. Thông tin về các dịch vụ Viettel đang cung cấp

– Dịch vụ điện thoại, truy nhập Internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất

 Dịch vụ điện thoại, truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ:

2.1. Dịch vụ viễn thông:

– QCVN 34:2022/BTTTT –  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN 35:2019/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

 QCVN 36:2022/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 81:2019/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

– QCVN 82:2014/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.

2.2. Dịch vụ truyền hình:

 QCVN 84:2021/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV).

– QCVN 85: 2014/BTTTT –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao

 QCVN 87: 2020/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết cuối thuê bao.

3. Bản công bố chất lượng dịch vụ:

3.1. Dịch vụ viễn thông

– Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

– Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất tự nguyện áp dụng

– Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất tự nguyện áp dụng

3.2. Dịch vụ truyền hình

– Bản công bố chỉ tiêu chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

– Bản công bố chỉ tiêu chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao

– Bản công bố chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)

3.3. Danh sách dịch vụ và Quy chuẩn áp dụng

– Danh sách dịch vụ và Quy chuẩn áp dụng

4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ

4.1 Dịch vụ viễn thông

Năm 2021

Quý I.2021

 Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý II.2021

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

 Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Quý III.2021

  Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON 

–  Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý IV.2021

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

–  Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Năm 2022

Quý 1.2022

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý II.2022

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý III.2022

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Quý IV.2022

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Năm 2023

Quý I.2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy câp Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý II.2023

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý III.2023

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý IV.2023 

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

– Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

4.2 Dịch vụ truyền hình 

Năm 2021

–  Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2021

Năm 2022

– Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2022

– Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2022

Năm 2023

– Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2023

 Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình năm 2023

5. Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông

Năm 2021

Quý I.2021

 Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) 

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

 Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý II.2021

–  Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý III.2021 

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang

 Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

 Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Quý lV.2021

 Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý I.2022

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV  điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV  truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý II.2022

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập intetnet cáp quang)

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất:

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất:

Quý III.2022

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập intetnet cáp quang):

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất:

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý IV.2022

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập intetnet cáp quang)

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất: 

Năm 2023

Quý I.2023

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập intetnet cáp quang

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý II.2023

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quý III.2023

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập intetnet cáp quang)

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất”

Quý IV.2023

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (dịch vụ truy nhập intetnet cáp quang)

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

– Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

6. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

7. Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

– Tổng đài hỗ trợ khách hàng

 Thông tin về các điểm giao dịch Viettel

XEM THÊM TẠI: https://vietteltelecom.vn/chat-luong-dich-vu/quan-ly-chat-luong-dich-vu