Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Viettel


Hướng dẫn sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả, đúng quy định. Nghị định 119/2018/NĐ-CP của chính phủ nêu rõ về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Để việc chuyển đổi hóa đơn thuận tiện nhất, Doanh nghiệp cần nắm rõ các nguyên tắc sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

dang nhap hoa don dien tu viettel
Hình 1: Màn hình chức năng đăng nhập

A. Chức năng đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử

 1. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng hóa đơn điện tử đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống.
 2. Các bước thực hiện đăng nhập hóa đơn điện tử:

– Bước 1: Truy vập vào link https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html

– Bước 2: Trên màn hình login, người dùng nhập:

Hình 3: Khung nhập user/pass
 •  Bước 3: Người dùng click vào nút Đăng nhập

Kết quả: Đăng nhập thành công vào hệ thống với màn hình trang chủ

Hình 5: Màn hình trang chủ

3. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi) khi đăng nhập hóa đơn điện tử:

– Nhập tên đăng nhập không đúng: thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”

– Nhập mật khẩu không đúng: thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”

– Không nhập tên đăng nhập/mật khẩu: Thông báo chưa nhập tên đăng nhập/mật khẩu

Hình 6: Màn hình thông báo lỗi khi nhập không đúng

Xêm thêm >> hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

B. Chức năng quên mật khẩu trong hóa đơn điện tử

1. Mục đích, ý nghĩa của chức năng:

Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng quên mật khẩu tại thời điểm đăng nhập và mong muốn đổi mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống.

2. Các bước thực hiện

– Bước 1: Truy vập vào link https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html

Màn hình chức quên mật khẩu như bên dưới:

Hình 10: Màn hình chức năng quên mật khẩu

– Bước 2: Trên màn hình login, Người dùng click “Quên mật khẩu”

Màn hình chức năng hiển thị:

Hình 12: Màn hình chức năng quên mật khẩu

– Bước 3: Trên màn hình Quên mật khẩu, người dùng tiến hành nhập các thông tin

– Địa chỉ email (ví dụ: [email protected])

– Nhập mã captcha

– Bước 4: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi

Hình 13: Màn hình Quên mật khẩu

– Bước 5: Người sử dụng check Email để lấy link reset pass.

Hình 14: Màn hình email gửi link reset mật khẩu cho người dùng

 

– Bước 6: Người dùng nhập các thông tin mật khẩu mới à nhấn Gửi. Sau đó đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa reset.

Hình 15: Màn hình reset mật khẩu

4. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Nhập email không đúng: Hệ thống sẽ gửi về email nhập, do đó trường hợp khách hàng nhập sai, dẫn tới không nhận được link  reset pass.

– Nhập mã captcha không đúng: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã captcha khác

– Trường hợp khác khi hệ thống có lỗi kết nối tới DB, có thể sẽ không gửi được email

5. Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng: N/a

C. Chức năng đổi mật khẩu trong hóa đơn điện tử

 

Hình 16: Màn hình chức năng đổi mật khẩu

1. Mục đích, ý nghĩa của chức năng:

Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng mong muốn đổi lại mật khẩu.

2. Các bước thực hiện

– Bước 1: Truy vập vào link https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html, để đăng nhập vào hệ thống

– Bước 2: Trên màn hình ứng dụng, người dùng click “Thay đổi mật khẩu”

Hình 17: Màn hình chức năng đổi mật khẩu

 

Nhập đầy đủ các thông tin:

– Mật khẩu cũ

– Nhật khẩu mới

– Nhập lại mật khẩu

– Nhập mã capcha

– Bước 3: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi

Bước 4: Sau khi đổi mật khẩu thành công, đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa đổi.

4. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Nhập mật khẩu cũ không đúng: Hệ thống báo mật khẩu cũ không đúng

– Nhập mật khẩu mới không đủ mạnh: hệ thống thông báo mật khẩu không đủ mạnh

– Nhập trường nhập lại mật khẩu không giống với mật khẩu mới: hệ thống thông báo mật khẩu mới không trùng nhau

– Nhập mã captcha không đúng: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã captcha khác

– Trường hợp khác khi hệ thống có lỗi kết nối tới DB, có thể sẽ không đổi mật khẩu thành công

D. Menu Quản trị Người dùng

Hình 18: Màn hình Quản trị Người dùng

1. Chức năng tìm kiếm

 • Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng
 • Bước 2: Nhập thông tin người dùng muốn tìm kiếm:

+ Tên tài khoản *

+ Email

Trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập

 • Bước 3: Nhấn Tìm kiếm
Hình 19: Màn hình tìm kiếm người dùng

2.Chức năng thêm mới người dùng

 • Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng
 • Bước 2: Nhấn button: Thêm mới
 • Bước 3: Màn hình thêm mới hiển thị, nhập giá trị vào các trường:

+ Chọn chi nhánh *

+ Tên tài khoản *

+ Điện thoại *

+ Trạng thái *

+ Email *

+ Mô tả

Với các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập

Hình 20: Màn hình thêm mới người dùng
 • Bước 4: Nhấn Thêm mới

+ Nếu tài khoản chưa có trên hệ thống àthêm mới thành công 1 tài khoản người dùng

Hình 21: Màn hình thêm mới người dùng thành công

+ Nếu tài khoản đã tồn tại: hệ thống thông báo “Tên đăng nhập đã tồn tại đã tồn tại trong Quản trị người dùng ! ”

Hình 22: Màn hình thêm mới người dùng không thành công
 • Bước 5: nhấn “Hủy bỏ” à hệ thống quay lại màn hình Tìm kiếm người dùng

>> Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

 • Không nhập chi nhánh: Hệ thống báo phải nhập trường chi nhánh
 • Nhập giá trị trường chi nhánh sai: Hệ thống báo chi nhánh không hợp lệ
 • Không nhập tên tài khoản: Hệ thống thông báo phải nhập tên tài khoản
 • Nhập tên tài khoản đã tồn tại trên hệ thống: Hệ thống báo tài khoản đã tồn tại
 • Không nhập số điện thoại: Hệ thống thông báo phải nhập số điện thoại
 • Không chọn trạng thái: Hệ thống thông báo phải chọn trạng thái
 • Không nhập email: Hệ thống thông báo phải nhập email
 • Nhập email không đúng định dạng: Hệ thống thông báo email không đúng định dạng

3. Chức năng sửa thông tin người dùng

 • Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng
 • Bước 2: Tìm kiếm người dùng muốn sửa, trong gridview hiển thị danh sách người dùng, chọn 1 người dùng >> nhấn Sửa
Hình 23: Màn hình sửa thông tin người dùng

 

 • Bước 3: chỉnh sửa thông tin người dùng:

+ Chọn chi nhánh *

+ Điện thoại *

+ Trạng thái *

+ Email *

+ Mô tả

Với các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập

 • Bước 4: Sau khi chỉnh sửa thông tin xong >>Nhấn Cập nhật
 • Bước 5: Nếu không muốn cập nhật người dùng >> Nhấn Hủy bỏ

4. Chức năng khóa/mở khóa hóa đơn điện từ

 • Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng
 • Bước 2: Nhập tài khoản muốn khóa > Nhấn tìm kiếm. Trong gridview danh sách người dùng tìm kiếm ra, chọn người dùng muốn khóa/mở khóa >> nhấn vào button khóa/mở khóa

+ Nếu người dùng đang ở trạng thái khóa, nhấn vào button à chuyển sang trạng thái hoạt động

+ Nếu người dùng đang ở trạng thái hoạt động, nhấn vào button à chuyển sang trạng thái ngưng hoạt động

 

Hình 24: Màn hình khóa/mở khóa người dùng

Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng:

 • Sau khi thực hiện khóa người dùng: người dùng không đăng nhập được vào hệ thống
 • Sau khi mở khóa người dùng: người dùng đăng nhập được vào hệ thống với quyền được cấp

5.Chức năng phân quyền người dùng hóa đơn điện tử

 • Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng,
 • Bước 2: Trong màn hình Tìm kiếm >> Nhập thông tin người dùng muốn tìm kiếm >> Nhấn Tìm kiếm
 • Bước 3: Trong gridview danh sách người dùng, chọn người dùng muốn phân quyền à nhấn button Phân quyền tương ứng với người dùng đó
Hình 25: Màn hình tìm kiếm người dùng để phân quyền
 • Bước 4: màn hình phân quyền mở ra cho phép quản trị tìm kiếm và chọn nhóm quyền để gán cho người dùng
Hình 26: Màn hình phân quyền người dùng
 • Bổ sung nhóm quyền cho người dùng

+ Trong khung bên trái màn hình Bổ sung quyền, Tìm kiếm và chọn nhóm quyền

+ Nhấn button “>” hoặc “>>” để bổ sung nhóm quyền cho người dùng

+ Nhấn cập nhật à nhóm quyền sẽ được gán cho người dùng

+ Nhấn hủy bỏ: nhóm quyền sẽ không được gán cho người dùng

Bổ sung nhóm quyền cho người dùng

 

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử SINVOICE của Viettel vui lòng liên hệ Hotline: 0963.14.5353 hoặc đăng ký:

Khuyến mãi hóa đơn điện tử